LAATST BIJGEWERKT: 17 JULI 2017

Privacybeleid Onderzoeken door Decipher

FocusVision Respecteert de Privacy van haar Opdrachtgevers en hun Klanten.

“FocusVision Worldwide Inc. en haar moeder-, zuster- en dochterbedrijven, met inbegrip van Decipher, KinesisPanel en Revelation (hierna samen 'FVW'), willen graag uw privacy beschermen.” FVW's volledige Privacybeleid is te raadplegen op http://www.focusvision.com/privacy-statement/. In het algemeen beheerst FVW's Privacybeleid Onderzoeken het verzamelen, het gebruik, de opslag en veiligheid van alle informatie die wij van respondenten en andere online gebruikers verkrijgen. FVW geeft geen gegevens aan derden vrij die respondenten persoonlijk kan identificeren (hierna “persoonsgegevens”), behalve bij het rapporteren van de onderzoeksresultaten aan haar opdrachtgevers of voor zover dit is vereist door de wet- en regelgeving of op bevel van de rechtbank. Persoonsgegevens omvatten alle informatie die u persoonlijk identificeert, zoals uw naam, adres, e-mailadres en sociale-zekerheidsnummer.

Wat voor Informatie Verzamelt FocusVision?

Afhankelijk van de behoeften van haar opdrachtgevers verzamelt FVW een breed spectrum aan informatie over respondenten. Hen kan bijvoorbeeld worden gevraagd om bepaalde persoonlijke, financiële en demografische persoonsgegevens, alsook om specifieke meningen over een hele reeks goederen en diensten. Toch zijn alle antwoorden op onze onderzoeksvragen helemaal vrijwillig. Respondenten dienen daarom enkel vragen te beantwoorden waarbij zij een goed gevoel hebben en kunnen steeds onderzoeksvragen weigeren te beantwoorden.

Wat Doet FocusVision met Gegevens over Respondenten?

FVW rapporteert de door haar in haar onderzoek verzamelde gegevens (d.w.z. demografische data, voorkeuren enz.) aan haar opdrachtgevers. Informatie die u zo vrijwillig in een onderzoek vrijgeeft, wordt dus op zijn beurt vrijgegeven aan de klant die het onderzoek laat uitvoeren. FVW geeft geen persoonsgegevens van respondenten vrij aan andere klanten of derden behalve de klant voor wie het onderzoek wordt uitgevoerd.

Hiernaast kunnen wij persoonsgegevens die wij verzamelen of die u aan ons vrijgeeft op onze beurt vrijgeven:

  • Aan onze moeder-, zuster- of dochterbedrijven (met inbegrip van doch niet beperkt tot Decipher Inc., Revelation Inc. enz.);
  • Aan dienstverleners en andere derden van wie wij ter ondersteuning van onze business gebruikmaken (en die contractueel zijn verplicht om zulke gegevens vertrouwelijk te behandelen en deze enkel te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze aan hen vrijgegeven);
  • Aan onze kopers of andere opvolgers in geval van fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of enige andere verkoop of overdracht van (een deel van) FVW's eigendommen, ongeacht of dit deel uitmaakt van een lopende onderneming of plaatsvindt in geval van faillissement, ontbinding of een gelijkaardige procedure waarbij de door FVW over haar gebruikers opgeslagen persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen eigendommen;
  • Voor enig ander door ons aangegeven doeleinde wanneer u de informatie aan ons vrijgeeft;
  • Met uw toestemming;
  • Om te voldoen aan de wet- en regelgeving of op bevel van de rechtbank, met inbegrip van enig verzoek van enige (regelgevende) overheid.

Wat voor Bijkomende Informatie Verzamelt FocusVision over Haar Respondenten?

De servers van FVW herkennen automatisch de domeinnaam en het IP-adres (d.i. het unieke nummer dat op het internet aan individuele computers is toegekend) van de respondent. Hierbij worden uiteraard geen persoonsgegevens over de respondent zelf vrijgegeven. Het is ook mogelijk dat FVW anonieme “verkeersgegevens” verzamelt die respondenten niet persoonlijk identificeren, maar kunnen helpen voor marketingdoeleinden of bij het verbeteren van de diensten die FVW aanbiedt. Van tijd tot tijd kan FVW ook de standaard cookiesfunctie van grote browsers gebruiken om een kleine hoeveelheid informatie met betrekking tot uw surfgedrag op onze website op te slaan op uw computer. Hierbij slaat FVW echter geen persoonsgegevens op en behalve cookies gebruikt zij geen mechanismen voor gegevensvastlegging op haar website. Cookies helpen ons bepalen welke delen van onze website nuttig zijn en welke verbetering nodig hebben. U kunt kiezen of u deze cookies aanvaardt door de instellingen in uw browser aan te passen, maar als u deze functie uitschakelt, is het mogelijk dat uw ervaring op onze website niet zo goed is en dat bepaalde functies niet werken zoals zou moeten.

Kinderen Jonger dan 13 Jaar

Onze onderzoeken zijn niet bestemd voor kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. Wij verzamelen dus nooit bewust persoonsgegevens over kinderen jonger dan deze leeftijd. Indien wij echter vernemen dat wij zonder formele ouderlijke toestemming toch gegevens over een kind jonger dan 13 jaar hebben verzameld of ontvangen, verwijderen wij deze. Als u denkt dat u gegevens van of over een kind jonger dan 13 jaar hebt, neem dan met ons contact op via het adres hieronder.

Veiligheid van Uw Persoonsgegevens

FVW wil uw persoonsgegevens graag veilig houden. Om deze te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang, oneigenlijk(e) gebruik of vrijgave maakt FVW gebruik van veiligheidstechnologie en -procedures. Zo slaan wij persoonsgegevens op op servers met beperkte toegang in beveiligde datacenters. Wanneer wij erg vertrouwelijke informatie via het internet overbrengen, beschermen wij deze door middel van versleuteling, zoals met het Secure Socket Layer- of SSL-protocol. Indien wij een wachtwoord ter beschikking stellen om uw projecten en persoonsgegevens te beschermen, bent u zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid ervan!

HR Data

FocusVision Worldwide Inc. werkt samen met de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten en leeft hun advies na met betrekking tot vanuit de EU overgedragen HR-data in het kader van enige werkgever-werknemerrelatie. Wat betreft klachten in verband met dit beleid die door middel van de interne processen van FocusVision Worldwide Inc. niet kunnen worden opgelost, heeft FocusVision Worldwide Inc. ermee ingestemd om samen te werken met de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten en gebruik te maken van de geschillenbeslechtingprocedures van het door deze Europese gegevensbeschermingsautoriteiten samengestelde panel om zulke geschillen op te lossen krachtens de principes van het privacyschild. FocusVision is tevens onderworpen aan alle onderzoeken en regelhandhaving van de Federal Trade Commission, de bevoegde Amerikaanse toezichthouder onder het privacyschild.

FocusVision Respecteert uw Recht van Verzet

Als respondenten verzoeken om te worden uitgesloten van directe marketing, leeft FVW deze voorkeur na. Klik eenvoudig op de volgende link: https://survey.focusvision.com/survey/optouts?decLang=dutch en voer uw e-mailadres in voor verwijdering als u van de mailinglijst wilt worden verwijderd. FVW Heeft Veiligheidsvoorzorgen Getroffen om de Gegevens van Respondenten te Beschermen FVW wil de persoonsgegevens en de informatie die zij van respondenten verkrijgt graag met zorg en integriteit behandelen. Hiervoor maakt FVW gebruik van gangbare veiligheidsmaatregelen binnen haar sector. Toch is er, ondanks deze veiligheidsmaatregelen en -voorzorgen die FVW heeft getroffen, steeds een risico dat persoonsgegevens toch worden bekeken en gebruikt door onbevoegde derden doordat deze via het internet worden verzameld en overgedragen.

Privacyschildbeleid

FocusVision Worldwide Inc. leeft het gemeenschappelijke privacyschild van de Europese Unie en de Verenigde Staten na, alsook dat van Zwitserland en de Verenigde Staten, zoals dit is uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken (Department of Commerce), met betrekking tot het verzamelen, het gebruik en de opslag van persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie of Zwitserland naar de Verenigde Staten worden overgedragen. FocusVision Worldwide Inc. heeft jegens het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken (Department of Commerce) bevestigd dat zij de principes van het privacyschild naleeft. Bij strijdigheid tussen de bepalingen in dit privacybeleid en de principes van het privacyschild, hebben deze laatste steeds voorrang. Ga naar https://www.privacyshield.gov/ om meer te weten over het privacyschildprogramma of om onze certificering te bekijken.

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) is de toezichthouder op dit gebied en heeft bevoegdheid over de naleving van het privacyschild.

Dit betekent dat, in lijn met de principes van het privacyschild tussen de VS en de EU en de VS en Zwitserland, FocusVision Worldwide Inc. graag alle klachten wil oplossen met betrekking tot uw privacy en het door ons verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens. Europese of Zwitserse personen die met vragen zitten of een klacht hebben in verband met dit privacybeleid nemen best eerst contact op met FocusVision Worldwide Inc. via:

Privacy Officer
FocusVision Worldwide, Inc.
1266 East Main Street
Stamford, CT 06902, United States

FocusVision Worldwide Inc. wil verder graag onopgeloste privacyklachten onder de principes van het privacyschild tussen de EU en de VS en de VS en Zwitserland voorleggen aan de BBB EU PRIVACY SHIELD, een onafhankelijk geschillenbeslechtingspanel ter beschikking gesteld door de organisatie Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig bevestiging van uw klacht ontvangt of u vindt dat uw klacht niet naar behoren is behandeld, ga dan naar http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers voor meer informatie of om een verdere klacht in te dienen. Indien een klacht niet kan worden opgelost, ondanks alle hierboven aangegeven mogelijkheden, hebt u mogelijk het recht om als “laatste middel” onder het privacyschildpanel bindende arbitrage in te roepen.

Hoe Lost FocusVision Geschillen in Verband met Haar Privacybeleid Op?

Indien u een klacht hebt in verband met hoe FVW uw persoonsgegevens heeft behandeld, dient u onmiddellijk contact op te nemen met FVW, waarna deze laatste alle redelijke inspanningen zal doen om het probleem waarover u zich zorgen maakt op te lossen en aan te pakken.

Hoe Kunt u met FVW Contact Opnemen?

Hebt u vragen over het Privacybeleid Onderzoeken door Decipher, over FVW's praktijken met betrekking tot haar omgang met informatie van respondenten, of indien u wilt dat FVW uw informatie uit haar databank verwijdert, neem dan gerust contact op met FVW op het volgende adres:

7 River Park Place, East Suite 110 Fresno, California 93720, United States

800.923.5523